Για να χειριστείτε την εφαρμογή χειροκίνητα, χρησιμοποιήστε τα αντίστοιχα πλήκτρα ελέγχου ή μετακινήστε το mouse κρατώντας το αριστερό πλήκτρο πατημένο.